چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1389

باران آشفته کودک به دنیا آمد! 

قبل از تولدش نیز کودک بود !!

کودکانه زیست و بزرگ نشد !!! 

.

کودک نیز خواهد مرد!!!!