چهارشنبه 25 آبان‌ماه سال 1390

 

قبلا می گفت اینقد باید در بزنیم  

تا 

یه دری باز بشه 

حالا میگه پشت دری که باز شد 

یه راهرو بود با کلی درای بسته