دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390

 

یکی از افعال لذتبخش این جهانی 

مسواک زدن زیر دوش حمام است 

میگید نه ؟ 

امتحان کنید