دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390

 ساعت ۷ صبح بود

کاش ماه رو میدیدی که چه زیبا و قدرتمند 

آگاهانه  

و

بدون ترس  

به انتظار خورشید نشسته است 

 

خورشید و ماه هر دو از عشق های این جهانی 

یعنی این دو زیبای با سخاوت با هم دوستن؟