جمعه 19 مهر‌ماه سال 1387

آیا زن همان انسان است ؟  

آیا زن انسان کامل است ؟  

آیا زن نصف آدم است ؟  

آیا زن از دنده راست آدم است ؟ 

 

آیا زن روح دارد ؟  

آیا روح جنسیت دارد ؟ 

 

آیا زن عقل و شعور دارد ؟  

آیا زن احساس دارد ؟  

آیا زن حس محض است ؟ 

 

آیا زن حق نفس کشیدن دارد ؟  

آیا زن حق زندگی دارد ؟  

آیا زن حقوق انسانی دارد ؟ 

 

آیا زن حق حرف زدن دارد ؟ 

آیا زن فقط حرف می زند ؟ 

 

آیا زن فکر می کند ؟ 

 

آیا زن می تواند تجربه کند ؟  

آیا زن تجربه دارد ؟ 

 

آیا زن خطار است ؟ 

آیا زن فقط خطا می کند ؟ 

 

آیا زن نادان است ؟  

آیا زن می تواند دانا باشد ؟ 

 

آیا زن زندگی را می فهمد ؟ 

 

آیا زن آگاهی دارد ؟ 

آیا زن می تواند آگاه باشد ؟ 

 

آیا زن می تواند کار کند ؟  

آیا زن توانایی کار کردن دارد ؟  

آیا زن حق کار کردن دارد ؟ 

 

آیا زن ضعیف است ؟  

آیا زن قدرت دارد ؟  

آیا زن می تواند قوی باشد؟  

آیا زن می تواند قدرتمند باشد ؟ 

 

آیا زن باید فرمانبردار ومنقاد باشد ؟  

آیا زن حق سرکشی دارد ؟  

آیا زن حق طغیان دارد ؟  

آیا زن حق فریاد دارد ؟ 

 

آیا زن حق آزادی دارد ؟  

آیا زن می تواند آزاد باشد ؟ 

 

آیا زن باید باشد ؟  

آیا زن توانایی بودن را دارد ؟  

آیا زن می تواند نباشد ؟ 

 

آیا زن ....؟