پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1387

 

می خور  

 

 

که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب  

 

 

چو نیک بنگری همه تزویر می کنند