شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387

 

این روزا و این شبا فقط وفقط هدایت می خوام...

 

خدایا بی خیالم نشو

 

خدایا هدایتم کن

 

خدایا بازم عاشقم باش ( میدونی که معشوق خوبی هستم)

 

خدایا اجازه بده بازم عاشقت باشم ( مطمئنم که معشوق خوبی هستی)

 

خدایا خیلی تاریکه راهمو پیدا نمی کنم

 

خدایا خیلی همهمه است چیزی نمی شنوم

 

خدایا پاهام خسته است و دستام خالی

 

خدایا دلم تو رو میخواد

 

خدایا هوس تو رو دارم

 

خدایا چشمو گوشو دستو پام شو

 

خدایا سرتو بذار رو قلبمو بلند نشو

 

خدایا هنوزم دوسم داری

 

خدایا هنوزم دوست دارم

 

خدایا چته؟

 

قهری یادلتنگی ؟شایدم خسته شدی ؟؟؟؟

 

خدایا حرفی بزن و شکنجه پنهان سکوتت را اشکار کن

 

خدایا زیباترین حرفت را بگو

 

خدایا کمتر ناز کن

 

خدایا میخوام ببینمت

 

خدایا سرت شلوغه؟(کی اومده که با من نا مهربون شدی)

 

خدایا دارم در میزنم

 

خدایا درو باز کن دیگه

 

خدایا تنهام نذار من بی تو میترسم

 

خدایا دلت می یاد جواب ندی؟

 

خدایا یه چیزی بگو حتی یه چیز بد

 

خدایا اگه دوست داری فحشم بده منو بزن

 

خدایا من کوچیکم کم محلی نکن

 

خدایا دلت می یاد درو باز نکنی

 

خدایا منم عشق تو

 

خدایا منم همه کست

 

خدایا منم

 

خدایا از خر شیطون پیاده شو

 

خدایا خدایی کن

 

خدایا منتظر سلامتم

 

خدایا منتظر گرمای دستاتو یه بوسه داغ

 

خدایا اغوشه من برای تو

 

خدایا من ازت بوسه میخوام

 

خدایا من فقط تو رو میخوام

 

خدایا دیگه طاقت ندارم بی تو باشم

 

خدایا دیگه نوبت منه

 

خدایا دیگه تنهام نذار

 

خدایا منتظر هدایتم

 

خدایا هدایتم کن

 

هدایتم کن

 

هدایتم کن

 

هدایتم کن

 

هدایتم کن

 

هدایتم کن

 

فرمان مکرر شدن هایم باش

 

فرمان مکرر شدن هایم باش

 

فرمان مکرر شدن هایم باش

 

فرمان مکرر شدنهایم باش