جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387

 

                                                                                                         

 پس کی حالم از خودم به هم می خوره ؟

 پس کی قراره به خودم بیام؟  

 پس کی قرار ه خودم رو بالا بیارم؟