شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1387

دوستی می گفت :

آنکه به اشک خیانت می کند

عشق را جز ملعبه ای بیش نمی داند