دوشنبه 4 مهر‌ماه سال 1390

... 

و  

وصال چه سنگدلانه آتش عشق را به خاکستر می نشاند...