چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1389

الهی 

الهی 

الهی 

همه عزیزترین ها خوب بشن 

عزیز  من هم خوب بشه! 

الهی 

الهی 

الهی 

زیاد درد نکشن 

نا امید نشن 

قوی باشن 

الهی 

الهی 

الهی   

 همه نازنین ها خوب بشن 

نازنین من هم خوب بشه 

 الهی 

الهی 

الهی 

همه بهترین ها خوب بشن 

بهترین من هم خوب بشه 

الهی 

الهی 

الهی