جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389

از

 7 خرداد هفتاد ونه

تا

7 خرداد هشتاد و  نه

بد نیست یادی کنم از هفتم خردا هفتاد ونه!

ساعت 6 عصر بود

بازارچه کتاب

بازارچه کتاب

بازارچه کتاب

عجب بازارچه کتابی بود

بازارچه کتاب

اون وقتا فکر می کردم ده ساله دیگه چقدر دیره

اما چه نزدیک بود

گویی در کمین نشسته بود

ساعت 6 عصر بود

شاید هم از 6 گذشته بود

لبخند

لبخند

لبخند

خسته بودم

و شاکی از اینکه به خاطر یکی از این کنفرانس های مسخره درسی

دالاخانی رو از دست داده بودم

لبخند

لبخند

لبخند