سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1388

بازیگر بدی بودن در زندگی  

 بهتر از 

 تماشاگر خوب بودن است