دوشنبه 21 دی‌ماه سال 1388

شاید  

نتونیم کارهایی که دوست داریم انجام بدیم 

اما  

می تونیم کارهایی که دوست نداریم  انجام ندیم