جمعه 18 دی‌ماه سال 1388

ناکارآمدترین افعال :                               

 

                           پایداری؛ ایستادگی؛ مقاومت کردن 

                            تحمل کردن 

                            فکر کردن 

                            اصرار کردن 

                            تقلید کردن 

                            نصیحت کردن 

                           تظاهر کردن 

                            ترحم کردن 

                            مسخره کردن 

                        

 

 

                          کارآمدترین افعال : 

 

                          تسلیم؛ رها؛ روان وجاری شدن  

                           مهربان بودن

                        عاشق بودن 

                          منبسط بودن 

                          شاد بودن 

                          شل بودن