چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387

به خود وفادار می مانم آیا ؟

  یا 

 راهی سهل تر بر می گزینم ...!؟