یکشنبه 8 دی‌ماه سال 1387

 

امروز نیز با تمام خاطره های خوب و بدش می گذرد ! 

 

اما فردا ...؟ 

 

آری  

می دانم 

 

فردا نیز امروز دیگری است ! 

اما  

چه روزی خواهد بود ؟؟؟