جمعه 6 دی‌ماه سال 1387

 

درد... درد... درد ...

 

درد یعنی فریاد 

 

درد یعنی اعتراض 

 

درد یعنی اشکال...ایراد 

 

درد یعنی قرمز...نارنجی...بنفش...   

 

درد یعنی نفهمیدن ... فهمیدن

 

درد یعنی انتظار  

 

درد یعنی زندگی