شنبه 18 آبان‌ماه سال 1387

 

    همه از مرگ می ترسند   

 

 

 

 

 

 

من از خاطره ها