دوشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1387

 

 « به راه بادیه رفتن به از خفتن باطل

 

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم »