پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387

 

 

« خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

 

                  بنماید هیچش الا هوس قمار دیگر»

 

 

 

 

                              به یاد استاد بلخ