پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

                             من سردم است

 

                              اینجا سرما بیداد می کند 

 

کاش 

 

پتویی داشتم

 

اگرچه پاره و نازک

 

 

کاش

 

چراغی داشتم

 

اگرچه کم سو  و کم نور

 

 

کاش

 

کتابی داشتم

 

اگرچه سفید و بی خط

 

 

کاش

 

خدایی داشتم

 

اگرچه ظالم و بی هوش

 

                                من سردم است

 

                                کاش

 

                                خورشید 

                                                    

                                 درخت

                           

                                  آسمان

 

                                  کوهها

 

                                  و تو

 

                                  بودید

                                                  

                   

                                                 

  من سردم است 

اینجا سرما بیداد می کند