شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1387

قیافه بهت زده ام را

نیازی به توضیح نیست

چهر ه ام حکایت

ندانم کاری های بسیار است

چه مضحک و خنده دار شده ام

گویی وقتی یک پیچ را به اشتباه رد میکنی

همه مسیر به غلط می شود

یعنی راه من کدام است؟

به کدامین سو می روم؟

به کدامین سو میکشد مرا

این جهل بی پایان!!!!!